Sanskrit


 

Vedic Books by Subject


 
 
 

   
 11) Ekaagni Kaandam - Sanskrit Corrections (May 31,2021)
   
 
 
 

TaittirIya SamhitA


 
 
 

TaittirIya brAhmaNamTaittirIya brAhmaNAm ashtakam 1 - prapAtakam 1-4 - Sanskrit V 2.0 (Jun 30,2024)  TB 1.1-1.4 Corrections(Jun 30, 2024)
TaittirIya brAhmaNAm ashtakam 1 - prapAtakam 5-8 - Sanskrit V 2.0 (Jun 30, 2024)  TB 1.5-1.8 Corrections(Jun 30, 2024)
TaittirIya brAhmaNAm ashtakam 2 - prapAtakam 1-4 - Sanskrit V 2.0 (Jun 30,2024)  TB 2.1-2.4 Corrections(Jun 30, 2024)
TaittirIya brAhmaNAm ashtakam 2 - prapAtakam 5-8 - Sanskrit(Jun 30,2021)  TB 2.5-2.8 Corrections(Jun 30, 2021)
TaittirIya brAhmaNAm ashtakam 3 - prapAtakam 1-6 - Sanskrit(Dec 31, 2019)  TB 3.1-3.6 Corrections(Dec 31, 2019)
TaittirIya brAhmaNAm ashtakam 3 - prapAtakam 7-12 - Sanskrit(Aug 31, 2022) TB 3.7-3.12 Corrections(Aug 31, 2022)
TaittirIya brAhmaNam - Index-Alphabetical- Sanskrit (Mar 31,2024)  
TaittirIya brAhmaNam - Index-Dasini wise- Sanskrit (Mar 31,2024)  
 

TaittirIya Aranyakam


 TaittirIya Aranyakam - prapAtam 1 - 4 -Sanskrit (V1.0 Feb 29,2020) TA 1-4 Corrections(Feb 29, 2020) 
 TaittirIya Aranyakam - prapAtam 5 - 6 -Sanskrit(V1.1 Jul 31,2022) TA 5-6 Corrections(Jul 31,2022)
 TaittirIya Aranyakam - prapAtam 7-8 -Sanskrit(V1.0 Mar 31,2020) TA 7-8 Corrections (Mar 31,2020)
 TaittirIya Aranyakam - Comparison of different publications  
TaittirIya Aranyakam - Index-Alphabetical- Sanskrit (Mar 31,2024)  
TaittirIya Aranyakam - Index-Dasini wise- Sanskrit (Mar 31,2024)  TaittirIya SamhitA pada pAtam (with vAkyam)


samhitA pada pAtam TS 1.1 Sanskrit (Jun 30,2024)
 TS 1.1 Sanskrit Corrections (Jun 30,2024)
samhitA pada pAtam TS 1.2 Sanskrit (Jun 30,2024)  TS 1.2 Sanskrit Corrections (Jun 30,2024)
samhitA pada pAtam TS 1.3 Sanskrit (Jun 30,2024)
 TS 1.3 Sanskrit Corrections (Jun 30,2024)
samhitA pada pAtam TS 1.4 Sanskrit (Jun 30,2024)
 TS 1.4 Sanskrit Corrections (Jun 30,2024)
samhitA pada pAtam TS 1.5 Sanskrit (Jun 30,2024)
 TS 1.5 Sanskrit Corrections (Jun 30,2024)
samhitA pada pAtam TS 1.6 Sanskrit (Jun 30,2024)
 TS 1.6 Sanskrit Corrections (Jun 30,2024)
samhitA pada pAtam TS 1.7 Sanskrit (Jun 30,2024)
 TS 1.7 Sanskrit Corrections (Jun 30,2024)
samhitA pada pAtam TS 1.8 Sanskrit (Jun 30,2024) 
 TS 1.8 Sanskrit Corrections (Jun 30,2024)
samhitA pada pAtam TS 2.1 Sanskrit(Jun 30,2024)
 TS 2.1 Sanskrit Corrections (Jun 30,2024)
samhitA pada pAtam TS 2.2 Sanskrit(Jun 30,2024)
 TS 2.2 Sanskrit Corrections (Jun 30,2024)
samhitA pada pAtam TS 2.3 Sanskrit(Jun 30,2024)
 TS 2.3 Sanskrit Corrections (Jun 30,2024)
samhitA pada pAtam TS 2.4 Sanskrit(Jun 30,2024) 
 TS 2.4 Sanskrit Corrections(Jun 30,2024)  
samhitA pada pAtam TS 2.5 Sanskrit(Jun 30,2024)
 TS 2.5 Sanskrit Corrections(Jun 30,2024)  
samhitA pada pAtam TS 2.6 Sanskrit(Jun 30,2024)
 TS 2.6 Sanskrit Corrections(Jun 30,2024)
samhitA pada pAtam TS 3.1 Sanskrit(Jun 30,2024)
 TS 3.1 Sanskrit Corrections(Jun 30,2024)
samhitA pada pAtam TS 3.2 Sanskrit(Jun 30,2024)
 TS 3.2 Sanskrit Corrections(Jun 30,2024)
samhitA pada pAtam TS 3.3 Sanskrit(Jun 30,2024)
 TS 3.3 Sanskrit Corrections(Jun 30,2024)
samhitA pada pAtam TS 3.4 Sanskrit(Jun 30,2024)
 TS 3.4 Sanskrit Corrections(Jun 30,2024)
samhitA pada pAtam TS 3.5 Sanskrit(Jun 30,2024)
 TS 3.5 Sanskrit Corrections(Jun 30,2024)

samhitA pada pAtam TS 4.1 Sanskrit(Jun 30,2024)

TS 4.1 Sanskrit Corrections(Jun 30,2024)

samhitA pada pAtam TS 4.2 Sanskrit(Jun 30,2024)

TS 4.2 Sanskrit Corrections(Jun 30,2024)

samhitA pada pAtam TS 4.3 Sanskrit(Jun 30,2024)
 TS 4.3 Sanskrit Corrections (Jun 30,2024)
samhitA pada pAtam TS 4.4 Sanskrit(Jun 30,2024)
 TS 4.4 Sanskrit Corrections (Jun 30,2024)
samhitA pada pAtam TS 4.5 Sanskrit(Jun 30,2024) 
 TS 4.5 Sanskrit Corrections (Jun 30,2024)
samhitA pada pAtam TS 4.6 Sanskrit(Jun 30,2024)
 TS 4.6 Sanskrit Corrections(Jun 30,2024)
samhitA pada pAtam TS 4.7 Sanskrit(Jun 30,2024)
 TS 4.7 Sanskrit Corrections(Jun 30,2024)
samhitA pada pAtam TS 5.1 Sanskrit(Jan 31,2021)
 TS 5.1 Sanskrit Corrections(Jan 31,2021)
samhitA pada pAtam TS 5.2 Sanskrit(Feb 28,2021)
 TS 5.2 Sanskrit Corrections(Feb 28,2021)
samhitA pada pAtam TS 5.3 Sanskrit(Feb 28,2021)
 TS 5.3 Sanskrit Corrections(Feb 28,2021)
samhitA pada pAtam TS 5.4 Sanskrit(Feb 28,2021) TS 5.4 Sanskrit Corrections(Feb 28,2021)
samhitA pada pAtam TS 5.5 Sanskrit(May 31,2021)
TS 5.5 Sanskrit Corrections(May 31,2021)  
samhitA pada pAtam TS 5.6 Sanskrit(May 31,2021)
TS 5.6 Sanskrit Corrections(May 31,2021)  
samhitA pada pAtam TS 5.7 Sanskrit(May 31,2021)
TS 5.7 Sanskrit Corrections(May 31,2021)
samhitA pada pAtam TS 6.1 Sanskrit(Sept 30,2021)
TS 6.1 Sanskrit Corrections(Sept 30,2021)
samhitA pada pAtam TS 6.2 Sanskrit(Sept 30,2021)
TS 6.2 Sanskrit Corrections(Sept 30,2021)
samhitA pada pAtam TS 6.3 Sanskrit(Sept 30,2021)
TS 6.3 Sanskrit Corrections(Sept 30,2021)
samhitA pada pAtam TS 6.4 Sanskrit(Sept 30,2021)
TS 6.4 Sanskrit Corrections(Sept 30,2021)
 
samhitA pada pAtam TS 6.5 Sanskrit(Sept 30,2021)
TS 6.5 Sanskrit Corrections(Sept 30,2021) 
 
samhitA pada pAtam TS 6.6 Sanskrit(Sept 30,2021)
TS 6.6 Sanskrit Corrections(Sept 30,2021) 
samhitA pada pAtam TS 7.1 Sanskrit (Sept 30,2021)
TS 7.1 Sanskrit Corrections(Sept 30,2021)
samhitA pada pAtam TS 7.2 Sanskrit(Sept 30,2021)
TS 7.2 Sanskrit Corrections(Sept 30,2021)
samhitA pada pAtam TS 7.3 Sanskrit (Sept 30,2021) TS 7.3 Sanskrit Corrections(Sept 30,2021) 
samhitA pada pAtam TS 7.4 Sanskrit(Sept 30,2021) TS 7.4 Sanskrit Corrections (Sept 30,2021)   
samhitA pada pAtam TS 7.5 Sanskrit(Sept 30,2021) 
TS 7.5 Sanskrit Corrections (Sept 30,2021)   TaittirIya SamhitA krama pAtam

krama pAtam TS 1.1 Sanskrit(Jul 31,2022)
krama pAtam TS 1.2 Sanskrit (Jul 31,2022)
krama pAtam TS 1.3 Sanskrit(Jul 31,2022)
krama pAtam TS 1.4 Sanskrit(Jul 31,2022)  
krama pAtam TS 1.5 Sanskrit(Jul 31,2022)
krama pAtam TS 1.6 Sanskrit(Jul 31,2022)
krama pAtam TS 1.7 Sanskrit(Jul 31,2022)
krama pAtam TS 1.8 Sanskrit(Jul 31,2022)
krama pAtam TS 2.1 Sanskrit(Jul 31,2022)
krama pAtam TS 2.2 Sanskrit(Jul 31,2022)
krama pAtam TS 2.3 Sanskrit(Jul 31,2022
krama pAtam TS 2.4 Sanskrit(Jul 31,2022)
krama pAtam TS 2.5 Sanskrit(Jul 31,2022
krama pAtam TS 2.6 Sanskrit(Jul 31,2022)
krama pAtam TS 3.1 Sanskrit(Aug 31, 2022)
krama pAtam TS 3.2 Sanskrit(Aug 31, 2022)
krama pAtam TS 3.3 Sanskrit(Aug 31, 2022)
krama pAtam TS 3.4 Sanskrit(Aug 31, 2022)
krama pAtam TS 3.5 Sanskrit(Aug 31, 2022)
krama pAtam TS 4.1 Sanskrit(Aug 31, 2022)
krama pAtam TS 4.2 Sanskrit(Aug 31, 2022)
krama pAtam TS 4.3 Sanskrit(Aug 31, 2022)
krama pAtam TS 4.4 Sanskrit(Aug 31, 2022)
krama pAtam TS 4.5 Sanskrit(Aug 31, 2022)
krama pAtam TS 4.6 Sanskrit(Aug 31, 2022)
krama pAtam TS 4.7 Sanskrit(Aug 31, 2022)
krama pAtam TS 5.1 Sanskrit(Sep 30, 2022)
krama pAtam TS 5.2 Sanskrit(Sep 30, 2022)
krama pAtam TS 5.3 Sanskrit(Sep 30, 2022)
krama pAtam TS 5.4 Sanskrit(Sep 30, 2022)
krama pAtam TS 5.5 Sanskrit(Sep 30, 2022)
krama pAtam TS 5.6 Sanskrit(Sep 30, 2022)
krama pAtam TS 5.7 Sanskrit(Sep 30, 2022)
krama pAtam TS 6.1 Sanskrit(Sep 30, 2022)
krama pAtam TS 6.2 Sanskrit(Sep 30, 2022)
krama pAtam TS 6.3 Sanskrit(Sep 30, 2022)
krama pAtam TS 6.4 Sanskrit(Sep 30. 2022)
krama pAtam TS 6.5 Sanskrit(Sep 30, 2022)
krama pAtam TS 6.6  Sanskrit(Sep 30. 2022)
krama pAtam TS 7.1 Sanskrit(Sep 30, 2022)
krama pAtam TS 7.2 Sanskrit(Sep 30, 2022)
krama pAtam TS 7.3 Sanskrit(Sep 30, 2022)
krama pAtam TS 7.4 Sanskrit(Sep 30, 2022)
krama pAtam TS 7.5 Sanskrit(Sep 30, 2022)