Sanskrit


 

Vedic Books by Subject


 
 
 
 

   
 
   
 

TaittirIya SamhitA


 

TaittirIya brAhmaNamTaittirIya brAhmaNAm ashtakam 1 - prapAtakam 1-4 - Sanskrit (Nov 30,2019)  TB 1.1-1.4 Corrections(Nov 30, 2019)
TaittirIya brAhmaNAm ashtakam 1 - prapAtakam 5-8 - Sanskrit(Nov 30, 2019)  TB 1.5-1.8 Corrections(Nov 30, 2019)
TaittirIya brAhmaNAm ashtakam 2 - prapAtakam 1-4 - Sanskrit(Dec 31,2019)  TB 2.1-2.4 Corrections(Dec 31, 2019)
TaittirIya brAhmaNAm ashtakam 2 - prapAtakam 5-8 - Sanskrit(Dec 31,2019)  TB 2.5-2.8 Corrections(Dec 31, 2019)
TaittirIya brAhmaNAm ashtakam 3 - prapAtakam 1-6 - Sanskrit(Dec 31, 2019)  TB 3.1-3.6 Corrections(Dec 31, 2019)
TaittirIya brAhmaNAm ashtakam 3 - prapAtakam 7-12 - Sanskrit(Aug 31, 2020) TB 3.7-3.12 Corrections(Aug 31, 2020)
 

TaittirIya Aranyakam


 TaittirIya Aranyakam - prapAtam 1 - 4 -Sanskrit (V1.0 Feb 29,2020) TA 1-4 Corrections(Feb 29, 2020) 
 TaittirIya Aranyakam - prapAtam 5 - 6 -Sanskrit(V1.0 Mar 31,2020) TA 5-6 Corrections(Mar 31,2020)
 TaittirIya Aranyakam - prapAtam 7-8 -Sanskrit(V1.0 Mar 31,2020) TA 7-8 Corrections (Mar 31,2020)
 TaittirIya Aranyakam - Comparison of different publications  TaittirIya SamhitA pada pAtam


samhitA pada pAtam TS 1.1 Sanskrit (Aug 31,2020)
TS 1.1 Sanskrit Corrections (Aug 31,2020)
samhitA pada pAtam TS 1.2 Sanskrit (Aug 31,2020)  TS 1.2 Sanskrit Corrections (Aug 31,2020)
samhitA pada pAtam TS 1.3 Sanskrit (Aug 31,2020)
 TS 1.3 Sanskrit Corrections (Aug 31,2020)
samhitA pada pAtam TS 1.4 Sanskrit (Aug 31,2020)
 TS 1.4 Sanskrit Corrections (Aug 31,2020)
samhitA pada pAtam TS 1.5 Sanskrit (Aug 31,2020)
 TS 1.5 Sanskrit Corrections (Aug 31,2020)
samhitA pada pAtam TS 1.6 Sanskrit (Aug 31,2020)
 TS 1.6 Sanskrit Corrections (Aug 31,2020)
samhitA pada pAtam TS 1.7 Sanskrit (Aug 31,2020)
 TS 1.7 Sanskrit Corrections (Aug 31,2020)
samhitA pada pAtam TS 1.8 Sanskrit (Aug 31,2020) 
 TS 1.8 Sanskrit Corrections (Aug 31,2020)
samhitA pada pAtam TS 2.1 Sanskrit(Aug 31,2020)
 TS 2.1 Sanskrit Corrections(Aug 31,2020)
samhitA pada pAtam TS 2.2 Sanskrit(Aug 31,2020)
 TS 2.2 Sanskrit Corrections(Aug 31,2020)
samhitA pada pAtam TS 2.3 Sanskrit(Aug 31,2020)
 TS 2.3 Sanskrit Corrections(Aug 31,2020)
samhitA pada pAtam TS 2.4 Sanskrit(Aug 31,2020) 
 TS 2.4 Sanskrit Corrections(Aug 31,2020)  
samhitA pada pAtam TS 2.5 Sanskrit(Aug 31,2020)
 TS 2.5 Sanskrit Corrections(Aug 31,2020)  
samhitA pada pAtam TS 2.6 Sanskrit(Aug 31,2020)
 TS 2.6 Sanskrit Corrections(Aug 31,2020)
samhitA pada pAtam TS 3.1 Sanskrit(July 31,2019)
 TS 3.1 Sanskrit Corrections(July 31,2019)
samhitA pada pAtam TS 3.2 Sanskrit(July 31,2019)
 TS 3.2 Sanskrit Corrections(July 31,2019)
samhitA pada pAtam TS 3.3 Sanskrit(July 31,2019)
 TS 3.3 Sanskrit Corrections(July 31,2019)
samhitA pada pAtam TS 3.4 Sanskrit(July 31,2019)
 TS 3.4 Sanskrit Corrections(July 31,2019)
samhitA pada pAtam TS 3.5 Sanskrit(July 31,2019)
 TS 3.5 Sanskrit Corrections(July 31,2019)

samhitA pada pAtam TS 4.1 Sanskrit(Aug 31,2019)

TS 4.1 Sanskrit Corrections(Aug 31,2019)

samhitA pada pAtam TS 4.2 Sanskrit(Aug 31,2019)

TS 4.2 Sanskrit Corrections (Aug 31,2019)

samhitA pada pAtam TS 4.3 Sanskrit(Aug 31,2019)
 TS 4.3 Sanskrit Corrections (Aug 31,2019)
samhitA pada pAtam TS 4.4 Sanskrit(Aug 31,2019)
 TS 4.4 Sanskrit Corrections (Aug 31,2019)
samhitA pada pAtam TS 4.5 Sanskrit(Aug 31,2019)
 TS 4.5 Sanskrit Corrections (Aug 31,2019)
samhitA pada pAtam TS 4.6 Sanskrit(Aug 31,2019)
 TS 4.6 Sanskrit Corrections(Aug 31,2019)
samhitA pada pAtam TS 4.7 Sanskrit(Aug 31,2019)
 TS 4.7 Sanskrit Corrections(AUg 31,2019)
samhitA pada pAtam TS 5.1 Sanskrit(May 31,2020)
 TS 5.1 Sanskrit Corrections(May 31,2020)
samhitA pada pAtam TS 5.2 Sanskrit(May 31,2020)
 TS 5.2 Sanskrit Corrections(May 31,2020)
samhitA pada pAtam TS 5.3 Sanskrit(May 31,2020)
 TS 5.3 Sanskrit Corrections(May 31,2020)

samhitA pada pAtam TS 5.4 Sanskrit(May 31,2020)

TS 5.4 Sanskrit Corrections(May 31,2020)
samhitA pada pAtam TS 5.5 Sanskrit(May 31,2020)
TS 5.5 Sanskrit Corrections(May 31,2020)  
samhitA pada pAtam TS 5.6 Sanskrit(May 31,2020)
TS 5.6 Sanskrit Corrections(May 31,2020)  
samhitA pada pAtam TS 5.7 Sanskrit(May 31,2020)
TS 5.7 Sanskrit Corrections(May 31,2020)
samhitA pada pAtam TS 6.1 Sanskrit(Oct 31,2019)
TS 6.1 Sanskrit Corrections(Oct 31,2019)
samhitA pada pAtam TS 6.2 Sanskrit(Oct 31,2019)
TS 6.2 Sanskrit Corrections(Oct 31,2019)
samhitA pada pAtam TS 6.3 Sanskrit(Oct 31,2019)
TS 6.3 Sanskrit Corrections(Oct 31,2019)
samhitA pada pAtam TS 6.4 Sanskrit(Oct 31,2019)
TS 6.4 Sanskrit Corrections(Oct 31,2019)
 
samhitA pada pAtam TS 6.5 Sanskrit(Mar 31,2020)
TS 6.5 Sanskrit Corrections(Mar 31,2020) 
 
samhitA pada pAtam TS 6.6 Sanskrit(Mar 31,2020)
TS 6.6 Sanskrit Corrections(Mar 31,2020) 
samhitA pada pAtam TS 7.1 Sanskrit (Mar 31,2020)
TS 7.1 Sanskrit Corrections(Mar 31,2020)
samhitA pada pAtam TS 7.2 Sanskrit(Mar 31,2020)
TS 7.2 Sanskrit Corrections(Mar 31,2020)
samhitA pada pAtam TS 7.3 Sanskrit (Mar 31,2020) TS 7.3 Sanskrit Corrections(Mar 31,2020 
samhitA pada pAtam TS 7.4 Sanskrit(Mar 31,2020) TS 7.4 Sanskrit Corrections Mar 31,2020)   
samhitA pada pAtam TS 7.5 Sanskrit(Mar 31,2020) 
TS 7.5 Sanskrit Corrections (Mar 31,2020)   TaittirIya SamhitA krama pAtam


krama pAtam TS 1.1 Sanskrit(Mar 31, 2020)
krama pAtam TS 1.2 Sanskrit (Mar 31, 2020))
krama pAtam TS 1.3 Sanskrit(31st Mar, 2020)
krama pAtam TS 1.4 Sanskrit(Mar 31, 2020)  
krama pAtam TS 1.5 Sanskrit(Mar 31, 2020)
krama pAtam TS 1.6 Sanskrit(Apr 30, 2020)
krama pAtam TS 1.7 Sanskrit(Apr 30,2020)
krama pAtam TS 1.8 Sanskrit(Apr 30,2020)
krama pAtam TS 2.1 Sanskrit(3rdJuly 2018)  
krama pAtam TS 2.2 Sanskrit(9th July 2018)  
krama pAtam TS 2.3 Sanskrit(17th July 2018)
krama pAtam TS 2.4 Sanskrit(21st July 2018)  
krama pAtam TS 2.5 Sanskrit(3rd August 2018)  
krama pAtam TS 2.6 Sanskrit(12th August 2018)  
krama pAtam TS 3.1 Sanskrit(3rd Sept. 2018)  
krama pAtam TS 3.2 Sanskrit(21st Sept. 2018)  
krama pAtam TS 3.3 Sanskrit(22nd Sept. 2018)  
krama pAtam TS 3.4 Sanskrit(23rd Sept. 2018)  
krama pAtam TS 3.5 Sanskrit(25th Sept. 2018)  
krama pAtam TS 4.1 Sanskrit(2nd Oct. 2018)
krama pAtam TS 4.2 Sanskrit(8th Oct. 2018)  
krama pAtam TS 4.3 Sanskrit(12th Oct. 2018)  
krama pAtam TS 4.4 Sanskrit(15th Oct. 2018)  
krama pAtam TS 4.5 Sanskrit(17th Oct. 2018)  
krama pAtam TS 4.6 Sanskrit(24th Oct. 2018)  
krama pAtam TS 4.7 Sanskrit(27th Oct. 2018)  
krama pAtam TS 5.1 Sanskrit(10th Nov. 2018)  
krama pAtam TS 5.2 Sanskrit(19th Nov. 2018)  
krama pAtam TS 5.3 Sanskrit(24th Nov. 2018)  
krama pAtam TS 5.4 Sanskrit(29th Nov. 2018)  
krama pAtam TS 5.5 Sanskrit(4th Dec. 2018)  
krama pAtam TS 5.6 Sanskrit(8th Dec. 2018)  
krama pAtam TS 5.7 Sanskrit(13th Dec. 2018)
krama pAtam TS 6.1 Sanskrit(23rd Dec. 2018)  
krama pAtam TS 6.2 Sanskrit(24th Dec. 2018)  
krama pAtam TS 6.3 Sanskrit(31st Dec. 2018)  
krama pAtam TS 6.4 Sanskrit(2nd Jan. 2019)  
krama pAtam TS 6.5 Sanskrit(25th Jan. 2019)  
krama pAtam TS 6.6 Sanskrit(30th Jan. 2019)  
krama pAtam TS 7.1 Sanskrit(Feb 8, 2019)
krama pAtam TS 7.2 Sanskrit(Feb 12, 2019)
krama pAtam TS 7.3 Sanskrit(Feb 18, 2019)
krama pAtam TS 7.4 Sanskrit(Feb 24, 2019)
krama pAtam TS 7.5 Sanskrit(Mar 1, 2019)