Tamil

    

Vedic Books by Subject


 
 

 
 

TaittirIya SamhitATaittirIya BrAhmaNam

TaittirIya BrAhmaNam aShtakam 1 - prapAtakam 1- 4 - Tamil
 
TaittirIya BrAhmaNam aShtakam 1 - prapAtakam 5- 8 - Tamil  
TaittirIya BrAhmaNam aShtakam 2 - prapAtakam 1- 4 - Tamil  
TaittirIya BrAhmaNam aShtakam 2 - prapAtakam 5- 8 - Tamil 
 
TaittirIya BrAhmaNam aShtakam 3 - prapAtakam 1- 6 - Tamil 
 
 TaittirIya BrAhmaNam aShtakam 3 - prapAtakam 7- 12 - Tamil(Mar 31, 2019)
TB 3.7-3,12 Tamil Corrections(Mar 31, 2019)


TaittirIya Aranyakam


       

TaittirIya SamhitA pada pAtam

SamhitA pada pAtam TS 1.1 Tamil(May 15,2019)   TS 1.1 Tamil Corrections(May 15,2019)
SamhitA pada pAtam TS 1.2 Tamil(Apr 30,2019)   TS 1.2 Tamil Corrections(Apr 30,2019)
SamhitA pada pAtam TS 1.3 Tamil(Apr 30,2019)  TS 1.3 Tamil Corrections(Apr 30,2019)
SamhitA pada pAtam TS 1.4 Tamil(Apr 30,2019)   TS 1.4 Tamil Corrections(Apr 30,2019))
SamhitA pada pAtam TS 1.5 Tamil(May 15,2019)  TS 1.5 Tamil Corrections(May 15,2019)
SamhitA pada pAtam TS 1.6 Tamil(May 15,2019)  TS 1.6 Tamil Corrections(May 15,2019))  
SamhitA pada pAtam TS 1.7 Tamil(May 31,2019)  TS 1.7 Tamil Corrections(May 31,2019)

SamhitA pada pAtam TS 1.8 Tamil(May 31,2019)

TS 1.8 Tamil Corrections(May 31,2019)

SamhitA pada pAtam TS 2.1 Tamil(Jun 30,2019) TS 2.1 Tamil Corrections (Jun 30,2019) 
SamhitA pada pAtam TS 2.2 Tamil(Jun 30,2019) TS 2.2 Tamil Corrections (Jun 30,2019) 
SamhitA pada pAtam TS 2.3 Tamil(Jun 30,2019) TS 2.3 Tamil Corrections (Jun 30,2019) 
SamhitA pada pAtam TS 2.4 Tamil(Jun 30,2019) TS 2.4 Tamil Corrections (Jun 30,2019)
SamhitA pada pAtam TS 2.5 Tamil(Jun 30,2019)  TS 2.5 Tamil Corrections (Jun 30,2019)
SamhitA pada pAtam TS 2.6 Tamil(Jun 30,2019) TS 2.6 Tamil Corrections (Jun 30,2019)
SamhitA pada pAtam TS 3.1 Tamil(July 31,2019)   TS 3.1 Tamil Corrections(July 31,2019) 
SamhitA pada pAtam TS 3.2 Tamil(July 31,2019)  TS 3.2 Tamil Corrections(July 31,2019) 
SamhitA pada pAtam TS 3.3 Tamil(July 31,2019)  TS 3.3 Tamil Corrections(July 31,2019)
SamhitA pada pAtam TS 3.4 Tamil(July 31,2019)  TS 3.4 Tamil Corrections(July 31,2019)
SamhitA pada pAtam TS 3.5 Tamil(July 31,2019)  TS 3.5 Tamil Corrections(July 31,2019)
SamhitA pada pAtam TS 4.1 Tamil(Aug 31,2019)  TS 4.1 Tamil Corrections (Aug 31,2019)
SamhitA pada pAtam TS 4.2 Tamil(Aug 31,2019)  TS 4.2 Tamil Corrections (Aug 31,2019)
SamhitA pada pAtam TS 4.3 Tamil(Aug 31,2019)  TS 4.3 Tamil Corrections (Aug 31,2019)
SamhitA pada pAtam TS 4.4 Tamil(Aug 31,2019)  TS 4.4 Tamil Corrections (Aug 31,2019)
 
SamhitA pada pAtam TS 4.5 Tamil(Aug 31,2019)  TS 4.5 Tamil Corrections (Aug 31,2019)
SamhitA pada pAtam TS 4.6 Tamil(Aug 31,2019)  TS 4.6 Tamil Corrections (Aug 31,2019)
SamhitA pada pAtam TS 4.7 Tamil(Aug 31,2019)  TS 4.7 Tamil Corrections (Aug 31,2019)
SamhitA pada pAtam TS 5.1 Tamil(Sep 30,2019)  TS 5.1 Tamil Corrections (Sep 30,2019)
SamhitA pada pAtam TS 5.2 Tamil(Sep 30,2019)  TS 5.2 Tamil Corrections (Sep 30,2019)
SamhitA pada pAtam TS 5.3 Tamil(Sep 30,2019)  TS 5.3 Tamil Corrections (Sep 30,2019)  
SamhitA pada pAtam TS 5.4 Tamil(Sep 30,2019)  TS 5.4 Tamil Corrections (Sep 30,2019) 
SamhitA pada pAtam TS 5.5 Tamil(Sep 30,2019)  TS 5.5 Tamil Corrections (Sep 30,2019)  
SamhitA pada pAtam TS 5.6 Tamil(Sep 30,2019)  TS 5.6 Tamil Corrections (Sep 30,2019)
SamhitA pada pAtam TS 5.7 Tamil(Sep 30,2019)  TS 5.7 Tamil Corrections (Sep 30,2019)
SamhitA pada pAtam TS 6.1 Tamil(Oct 31,2019)  TS 6.1 Tamil Corrections (Oct 31,2019)
SamhitA pada pAtam TS 6.2 Tamil(Oct 31,2019) TS 6.2 Tamil Corrections (Oct 31,2019)
SamhitA pada pAtam TS 6.3 Tamil(Oct 31,2019)  TS 6.3 Tamil Corrections (Oct 31,2019)
SamhitA pada pAtam TS 6.4 Tamil(Jan 31,2019)  TS 6.4 Tamil Corrections (Oct 31,2019) NA
SamhitA pada pAtam TS 6.5 Tamil(Jan 31,2019)  TS 6.5 Tamil Corrections (Oct 31,2019) NA
SamhitA pada pAtam TS 6.6 Tamil(Jan 31,2019)  TS 6.6 Tamil Corrections (Oct 31,2019) NA
SamhitA pada pAtam TS 7.1 Tamil(Jan 31,2019) TS 7.1 Tamil Corrections (Jan 31,2019)
SamhitA pada pAtam TS 7.2 Tamil(Jan 31,2019)  TS 7.2 Tamil Corrections (Jan 31,2019) NA
SamhitA pada pAtam TS 7.3 Tamil(Jan 31,2019) TS 7.3 Tamil Corrections (Jan 31,2019)
SamhitA pada pAtam TS 7.4 Tamil(Jan 31,2019)  TS 7.4 Tamil Corrections (Jan 31,2019) NA
SamhitA pada pAtam TS 7.5 Tamil(Jan 31,2019)   TS 7.5 Tamil Corrections (Jan 31,2019) NA

 
 

TaittirIya SamhitA krama pAtam

krama pAtam TS 1.1 Tamil(May 31, 2019) TS 1.1 kramam Tamil Corrections (May31, 2019)
krama pAtam TS 1.2 Tamil(24th May 2018)  
krama pAtam TS 1.3 Tamil(31st May 2018)  
krama pAtam TS 1.4 Tamil(6th June 2018)  
krama pAtam TS 1.5 Tamil(May 31, 2019) TS 1.5 kramam Tamil Corrections (May31, 2019)
krama pAtam TS 1.6 Tamil(May 31, 2019) TS 1.6 kramam Tamil Corrections (May31, 2019)
krama pAtam TS 1.7 Tamil(23rd June 2018)  
krama pAtam TS 1.8 Tamil(26th June 2018)  
krama pAtam TS 2.1 Tamil(3rd July 2018)  
krama pAtam TS 2.2 Tamil(9th July 2018)  
krama pAtam TS 2.3 Tamil(May 31,2019) TS 2.3 kramam Tamil Corrections (May31, 2019)
 
krama pAtam TS 2.4 Tamil(21st July 2018)  
krama pAtam TS 2.5 Tamil(3rd August 2018)  
krama pAtam TS 2.6 Tamil(12th August 2018)  
krama pAtam TS 3.1. Tamil(3rd Sept. 2018)  
krama pAtam TS 3.2. Tamil(21st Sept. 2018)  
krama pAtam TS 3.3 Tamil(22nd Sept. 2018)  
krama pAtam TS 3.4 Tamil(23rd Sept. 2018)  
krama pAtam TS 3.5 Tamil(25th Sept. 2018)  
krama pAtam TS 4.1 Tamil(May 31, 2019) TS 4.1 kramam Tamil Corrections (May31, 2019)
krama pAtam TS 4.2 Tamil(8th Oct. 2018)  
krama pAtam TS 4.3 Tamil(12th Oct. 2018)  
krama pAtam TS 4.4 Tamil(15th Oct. 2018)  
krama pAtam TS 4.5 Tamil(17th Oct. 2018)  
krama pAtam TS 4.6 Tamil(24th Oct. 2018)  
krama pAtam TS 4.7 Tamil(27th Oct. 2018)  
krama pAtam TS 5.1 Tamil(10th Nov. 2018)  
krama pAtam TS 5.2 Tamil(19th Nov. 2018)  
krama pAtamTS 5.3 Tamil(24th Nov. 2018)  
krama pAtam TS 5.4 Tamil(29th Nov. 2018)  
krama pAtam TS 5.5 Tamil(4th Dec. 2018)  
krama pAtam TS 5.6 Tamil(8th Dec. 2018)  
krama pAtam TS 5.7 Tamil(May 31, 2019) TS 5.7 kramam Tamil Corrections (May31, 2019)
 
krama pAtam TS 6.1 Tamil(23rd Dec. 2018)  
krama pAtam TS 6.2 Tamil(24th Dec. 2018)  
krama pAtam TS 6.3 Tamil(31st Dec. 2018)  
krama pAtam TS 6.4 Tamil(2nd Jan. 2019)  
krama pAtam TS 6.5 Tamil(25th Jan. 2019)  
krama pAtam TS 6.6 Tamil(30th Jan. 2019)  
krama pAtam TS 7.1 Tamil(May 31, 2019) TS 7.1 kramam Tamil Corrections (May31, 2019)
krama pAtam TS 7.2 Tamil(Feb 12,2019)  
krama pAtam TS 7.3 Tamil(Feb 18,2019)  
krama pAtam TS 7.4 Tamil(Feb 24,2019)
krama pAtam TS 7.5 Tamil(Mar 1,2019)